Croeso / Welcome image

🔴 Croeso!

Croeso mawr i wefan newydd Côr Meibion Dwyfor.

Isod mae rhestr o‘r tudalennau ar ein gwefan yn rhoi blas o beth sydd ar gael. Mae’n cynnwys ein hanes, dyddiadur o ddigwyddiadau, fideos o berfformiadau, a’r modd i chi wrando yn rhad ac am ddim ar ein CD ‘Hwyr o Haf’ a gynhyrchwyd yn 2008. Gobeitho y byddwch yn mwynhau pori yn ein gwefan.

Cofiwch ddod i gysylltiad os ydych yn chwilio am gôr i ganu yn eich digwyddiad arbennig neu'n meddwl ymuno gyda'n cymdeithas fel aelod.

➡️ Croeso: Tudalen sydd yn rhestru holl dudalennau’r wefan.
➡️ Amdanom Ni: Mae’r dudalen hon yn gosod cefndir a hanes y côr.
➡️ Dyddiadur: Dyma dudalen am ddigwyddiadau'r côr.  Bydd unrhyw ddigwyddiadau preifat yn ymddangos ar fewnrwyd yr aelodau ac ni fyddant ar gael yn gyhoeddus.
➡️ Cyhoeddiadau: Ymateb i wahoddiadau.
➡️ Perfformiadau: Mae’r dudalen hon yn darparu fideos o berfformiadau’r côr.
➡️ CD Hwyr o Haf: Mae’r dudalen hon yn darparu’n rhad ac am ddim CD Hwyr o Haf y côr y cyhoeddwyd yn 2008.
➡️ Adolygiadau am y côr: Yma cewch adborth am berfformiadau’r côr.
➡️ Cysylltu: Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth sut y gallwch gysylltu gyda’r côr.
➡️ Gweplyfr: Mae’r dudalen hon yn darparu manylion o dudalen swyddogol Gweplyfr y côr.
➡️ Ein noddwyr: Rhestr o fudiadau sydd yn cefnogi’r côr.
➡️ Newyddion: Mae’r dudalen hon yn darparu newyddion am y côr.  
➡️ Galeri: Mae’r dudalen hon yn edrych yn ôl ar hanes y côr trwy ffotograffau.
➡️ Ymuno gyda’r côr: Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth ar sut y gallwch ymuno gyda’r côr.
➡️ LP Telyn Cymru - Cyfrol 3: Mae’r dudalen hon yn darparu caneuon sydd wedi cael eu rhyddhau gan Recordiadau Sain ym 1978.
➡️ Mewnrwyd Aelodau: Mae’r dudalen hon yn rhoi mynediad i aelodau’r côr i adran o’r wefan nad yw ar gael yn gyhoeddus.
➡️ Mynediad cyflym at y sgrin cartref: Sut i gael mynediad cyflym i’n gwefan ar sgrin gartref eich dyfais.
➡️ Posteri: Dyma dudalen sy'n darparu posteri sydd yn hyrwyddo‘r côr. Mae croeso i chi eu rhannu!
➡️ Gwefanau defnyddiol: Mae’r dudalen hon yn darparu dolenni i wefannau eraill defnyddiol.
➡️ Cofio 50: Dyma dudalen i’w chyhoeddi yn ystod 2024-2025 a fydd yn crynhoi atgofion am y côr dros 50 mlynedd. Cysylltwch os oes gennych stori i'w hychwanegu at y dudalen hon!

Gallwch hefyd danysgrifio i’n gwefan drwy ddarparu eich cyfeiriad e-bost yn y blwch ar waelod y dudalen a phwyso’r botwm ‘TANYSGRIFIWCH’. Byddwch wedyn yn derbyn e-bost achlysurol am ddatblygiadau’r côr oddi wrthym.


🟢 Welcome!

A warm welcome to the Meibion Dwyfor Male Voice Choir‘s new website.

Below is a list of the pages available on our website and provides a taste of what is available. It contains our history, our diary of events, videos of performances, and the ability to listen free of charge to CD we produced back in 2008 titled ‘Hwyr o Haf’ (late summer). We hope you enjoy browsing through our website.

Remember to get in touch if you are looking for a choir to sing at your special event.

➡️ Welcome: A page that lists all the pages on the website.
➡️ About Us: This is a page that sets out the background and history of the choir.
➡️ Diary: This is a page that provides information about the choir's upcoming events. Any private events will appear on members' intranet and not publicly available to view.
➡️ Engagements: Replying to invitations.
➡️ Performances: Here you can see many videos of the choir singing.
➡️ Hwyr o Haf CD: Here you can listen for free to the choir's ‘Hwyr o Haf’ CD which was produced in 2008.
➡️ Choir Reviews: Here we have feedback about choir performances.
➡️ Contact: Here you will find details on how to contact the choir.
➡️ Facebook: Here you will find details from of the choir's official Facebook page.
➡️ Our Sponsors: A list of organisations that are kindly supporting our choir.
➡️ News: News about the choir will appear here.
➡️ Gallery: This page looks back at the choir’s history through photographs.
➡️ LP Telyn Cymru - Cyfrol 3: These are songs that have been released by Sain Recordings dating back to 1978.
➡️ Members Intranet: This page provides choir members with access to a member’s area that is not available publicly. This can only be accessed via a code that has been provided to members only.
➡️ Homescreen shortcut: How to add a shortcut to our choir’s website on the home screen of your device.
➡️ Posters: This is a page that provides choir promotional posters.  Please feel free to share!
➡️ Useful websites: Here is a page that provides links to other useful websites.
➡️ Cofio 50: This is a page to be published during 2024-2025 which will compile memories of the choir over the period of its existence. Please get in touch if you have a story to add to this page!

You can also subscribe to our website by providing your email address in the box at the bottom of the page and pressing the 'TANYSGRIFIWCH' button. You will then receive email updates about choir developments.
🔴 Cysylltu hefo ni / Contact us

Gallwch gysylltu gyda’n hysgrifennydd - manylion cyswllt isod. Gallwch hefyd gysylltu gyda ni drwy ein tudalen Facebook drwy glicio ar y ddolen ganlynol: Facebook

You can contact us through our secretary, contact details below. You can also contact us through our Facebook page by clicking on the following link: Facebook


Ysgrifennydd / Secretary:

Mr Ifan M. Hughes

➡️ 01758 750 238
➡️ post@cormeibiondwyfor.cymru
➡️ Elidir, Llanaelhaearn, Caernarfon. Gwynedd LL54 5AG