Cyhoeddiadau

Fe geisiwn ymateb yn gadarnhaol i’r mwyafrif o’r galwadau a dderbyniwn unai i gynnal nosweithiau cyfan neu i gymryd rhan mewn cyngerdd neu noson lawen. Pan fyddwn yn cynnal noson gyfan fe ofalwn am arwain y noson yn hwyliog a chyflwynwn raglen amrywiol yn cynnwys eitemau gan unigolion o’r Côr. Os daw cais neilltuol yn gofyn i ni drefnu i unawdydd arbennig ddod efo ni fe fyddwn bob amser yn barod i drafod hynny. Ar sail ein profiad dros y blynyddoedd mae’r math yna o drefniant wedi bod yn llwyddiannus iawn.

Yr ydym yn hen gyfarwydd â diddanu cynulleidfaoedd gwahanol gymdeithasau yn lleol, yn y Gogledd a’r Canolbarth a dros y ffin yn Lloegr. Fel arfer daw’r galwadau hynny gan gymdeithasau Cymraeg neu fudiadau, yn enwedig felly i godi arian at achosion da ac elusennau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf yr ydym wedi canu mewn sawl priodas a dathliadau teuluol gan drafod yr union raglen ymlaen llaw er mwyn medru ymateb yn llawn i’r ceisiadau a dderbyniwn. Mae’r un peth yn wir am wahanol achlysuron megis ffeiriau Haf a Gaeaf / Nadolig neu wyliau.
Engagements

We endeavour to respond positively to the majority of the requests we receive, either to hold entire concerts or to participate in a concert or ‘noson lawen’ with other artistes. When we are requested to perform a complete concert we do so with a lively and varied programme which include items by individual members of the choir. If we receive a request to include a particular soloist/artiste to accompany us, we are always ready to discuss such an arrangement. From past experience this kind of arrangement has been very successful.
We are very familiar with entertaining a wide range of audiences locally, throughout North and Mid Wales as well as over the border in England. These requests are usually from Welsh societies or associations, very often to raise funds for charities and good causes.

During the last few years we have participated in several weddings and family gatherings and celebrations, and endeavour to discuss the exact programme beforehand. This is also true of events such as Summer or Winter Fairs / Christmas or any other special occasion.Cysylltu hefo ni / Contact us

Gallwch gysylltu gyda’n hysgrifennydd - manylion cyswllt isod. Gallwch hefyd gysylltu gyda ni drwy ein tudalen Facebook drwy glicio ar y ddolen ganlynol: Facebook

You can contact us through our secretary, contact details below. You can also contact us through our Facebook page by clicking on the following link: Facebook

Ysgrifennydd / Secretary:

Mr Ifan M. Hughes

➡️ 01758 750 238
➡️ post@cormeibiondwyfor.cymru
➡️ Elidir, Llanaelhaearn, Caernarfon. Gwynedd LL54 5AG