Mae modd dilyn y côr ar ein Gweplyfr. Gweler isod am ragor o wybodaeth. You can also follow us on Facebook. See below for further information. 

Dilyn y côr ar y Gweplyfr

Mae gan y côr dudalen Gweplyfr.  Dilynwch ni arni drwy glicio ar y ddolen ganlynol: Facebook.


Following the choir on Facebook

The choir has a Facebook page.  You can follow us by clicking on the following link: Facebook.

Cysylltu hefo ni / Contact us

Gallwch gysylltu gyda’n hysgrifennydd - manylion cyswllt isod.

You can contact us through our secretary, contact details below.

Ysgrifennydd / Secretary:

Mr Ifan M. Hughes

➡️ 01758 750 238
➡️ post@cormeibiondwyfor.cymru
➡️ Elidir, Llanaelhaearn, Caernarfon. Gwynedd LL54 5AG