Croeso i wefan newydd
Côr Meibion Dwyfor

Welcome to
Côr Meibion Dwyfor’s
new website

50: 1975 - 2025

Croeso / Welcome image

🔴 Croeso!

Croeso mawr i wefan newydd Côr Meibion Dwyfor.

Isod mae rhestr o‘r tudalennau ar ein gwefan yn rhoi blas o beth sydd ar gael. Mae’n cynnwys ein hanes, dyddiadur o ddigwyddiadau, fideos o berfformiadau, a’r modd i chi wrando yn rhad ac am ddim ar ein CD ‘Hwyr o Haf’ a gynhyrchwyd yn 2008. Gobeitho y byddwch yn mwynhau pori yn ein gwefan.

Cofiwch ddod i gysylltiad os ydych yn chwilio am gôr i ganu yn eich digwyddiad arbennig neu'n meddwl ymuno gyda'n cymdeithas fel aelod.

➡️ Croeso: Tudalen sydd yn rhestru holl dudalennau’r wefan.
➡️ Amdanom Ni: Mae’r dudalen hon yn gosod cefndir a hanes y côr.
➡️ Dyddiadur: Dyma dudalen am ddigwyddiadau'r côr.  Bydd unrhyw ddigwyddiadau preifat yn ymddangos ar fewnrwyd yr aelodau ac ni fyddant ar gael yn gyhoeddus.
➡️ Cyhoeddiadau: Ymateb i wahoddiadau.
➡️ Perfformiadau: Mae’r dudalen hon yn darparu fideos o berfformiadau’r côr.
➡️ CD Hwyr o Haf: Mae’r dudalen hon yn darparu’n rhad ac am ddim CD Hwyr o Haf y côr y cyhoeddwyd yn 2008.
➡️ Adolygiadau am y côr: Yma cewch adborth am berfformiadau’r côr.
➡️ Cysylltu: Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth sut y gallwch gysylltu gyda’r côr.
➡️ Gweplyfr: Mae’r dudalen hon yn darparu manylion o dudalen swyddogol Gweplyfr y côr.
➡️ Ein noddwyr: Rhestr o fudiadau sydd yn cefnogi’r côr.
➡️ Newyddion: Mae’r dudalen hon yn darparu newyddion am y côr.  
➡️ Galeri: Mae’r dudalen hon yn edrych yn ôl ar hanes y côr trwy ffotograffau.
➡️ Ymuno gyda’r côr: Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth ar sut y gallwch ymuno gyda’r côr.
➡️ LP Telyn Cymru - Cyfrol 3: Mae’r dudalen hon yn darparu caneuon sydd wedi cael eu rhyddhau gan Recordiadau Sain ym 1978.
➡️ Mewnrwyd Aelodau: Mae’r dudalen hon yn rhoi mynediad i aelodau’r côr i adran o’r wefan nad yw ar gael yn gyhoeddus.
➡️ Mynediad cyflym at y sgrin cartref: Sut i gael mynediad cyflym i’n gwefan ar sgrin gartref eich dyfais.
➡️ Posteri: Dyma dudalen sy'n darparu posteri sydd yn hyrwyddo‘r côr. Mae croeso i chi eu rhannu!
➡️ Gwefanau defnyddiol: Mae’r dudalen hon yn darparu dolenni i wefannau eraill defnyddiol.
➡️ Cofio 50: Dyma dudalen i’w chyhoeddi yn ystod 2024-2025 a fydd yn crynhoi atgofion am y côr dros 50 mlynedd. Cysylltwch os oes gennych stori i'w hychwanegu at y dudalen hon!

Gallwch hefyd danysgrifio i’n gwefan drwy ddarparu eich cyfeiriad e-bost yn y blwch ar waelod y dudalen a phwyso’r botwm ‘TANYSGRIFIWCH’. Byddwch wedyn yn derbyn e-bost achlysurol am ddatblygiadau’r côr oddi wrthym.


🟢 Welcome!

A warm welcome to the Meibion Dwyfor Male Voice Choir‘s new website.

Below is a list of the pages available on our website and provides a taste of what is available. It contains our history, our diary of events, videos of performances, and the ability to listen free of charge to CD we produced back in 2008 titled ‘Hwyr o Haf’ (late summer). We hope you enjoy browsing through our website.

Remember to get in touch if you are looking for a choir to sing at your special event.

➡️ Welcome: A page that lists all the pages on the website.
➡️ About Us: This is a page that sets out the background and history of the choir.
➡️ Diary: This is a page that provides information about the choir's upcoming events. Any private events will appear on members' intranet and not publicly available to view.
➡️ Engagements: Replying to invitations.
➡️ Performances: Here you can see many videos of the choir singing.
➡️ Hwyr o Haf CD: Here you can listen for free to the choir's ‘Hwyr o Haf’ CD which was produced in 2008.
➡️ Choir Reviews: Here we have feedback about choir performances.
➡️ Contact: Here you will find details on how to contact the choir.
➡️ Facebook: Here you will find details from of the choir's official Facebook page.
➡️ Our Sponsors: A list of organisations that are kindly supporting our choir.
➡️ News: News about the choir will appear here.
➡️ Gallery: This page looks back at the choir’s history through photographs.
➡️ LP Telyn Cymru - Cyfrol 3: These are songs that have been released by Sain Recordings dating back to 1978.
➡️ Members Intranet: This page provides choir members with access to a member’s area that is not available publicly. This can only be accessed via a code that has been provided to members only.
➡️ Homescreen shortcut: How to add a shortcut to our choir’s website on the home screen of your device.
➡️ Posters: This is a page that provides choir promotional posters.  Please feel free to share!
➡️ Useful websites: Here is a page that provides links to other useful websites.
➡️ Cofio 50: This is a page to be published during 2024-2025 which will compile memories of the choir over the period of its existence. Please get in touch if you have a story to add to this page!

You can also subscribe to our website by providing your email address in the box at the bottom of the page and pressing the 'TANYSGRIFIWCH' button. You will then receive email updates about choir developments.
🔴 Cysylltu hefo ni / Contact us

Gallwch gysylltu gyda’n hysgrifennydd - manylion cyswllt isod. Gallwch hefyd gysylltu gyda ni drwy ein tudalen Facebook drwy glicio ar y ddolen ganlynol: Facebook

You can contact us through our secretary, contact details below. You can also contact us through our Facebook page by clicking on the following link: Facebook


Ysgrifennydd / Secretary:

Mr Ifan M. Hughes

➡️ 01758 750 238
➡️ post@cormeibiondwyfor.cymru
➡️ Elidir, Llanaelhaearn, Caernarfon. Gwynedd LL54 5AGSefydlwyd Côr Meibion Dwyfor yn 1975 fel Parti Cerdd Dant ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Dwyfor, a hynny o dan arweiniad D. G. Jones (Selyf), Garn Dolbenmaen, cyn i Gerallt, ei fab hynaf, ac yna Alun Llwyd, ei fab ieuengaf afael yn yr awenau yn eu tro. I’w dilyn hwythau daeth John Eifion o Hendre Cennin i arwain, gan droi’r parti yn gôr, cyn iddo yntau gael ei ddilyn gan Buddug Roberts.


Bu’r Côr yn llwyddiannus yn Yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Wyl Cerdd Dant ar ganu gwerin, ac yn cystadlu’n gyson ar gerdd dant dros y blynyddoedd. Bellach mae’r Côr yn cystadlu yng nghystadlaethau’r corau lleisiau tenor/bas yn ogystal.
Bu’n gefnogol iawn i eisteddfodau a chyngherddau lleol ar hyd y blynyddoedd. Mae wedi teithio i Iwerddon, Yr Alban, Ffrainc a’r Eidal ac wedi diddori cynulleidfaoedd led-led Cymru ac yn Lloegr.


Cyfarwyddwr Cerdd y Côr yw Buddug Roberts. Ar ôl cyfnodau llwyddiannus fel athrawes, Dirprwy Bennaeth, ac am ddwy flynedd yn athrawes ymgynghorol Cerdd i ysgolion cynradd ac uwchradd Môn a Gwynedd, mae hi bellach yn Bennaeth mewn gofal yn Ysgol y Gelli, Caernarfon.

Y gyfeilyddes yw Alison Edwards. Aeth hithau, fel Buddug, i’r byd Addysg. Mae wedi cael cyfnodau llwyddiannus fel athrawes tros y blynyddoedd a bu’n Swyddog Addysg ym Mhlas Tan-y-bwlch, Maentwrog, am gyfnod, cyn symud ymlaen i’w swydd bresennol fel athrawes yn y Ganolfan Iaith ar Ynys Môn (Moelfre/Cybi).

Is-gyfeilydd y cor yw John Morris Jones. Cyn ymddeol yn ddiweddar, bu Morris yn gweithio fel meddyg teulu am ddeng mlynedd ar hugain yn ardal Dyffryn Nantlle.

~~~~~~~~~~~~

Côr Meibion Dwyfor was established in 1975 as a Cerdd Dant Party to compete at the Bro Dwyfor National Eisteddfod, conducted by D.G. Jones (Selyf), Garn Dolbenmaen, before Gerallt, his eldest son, and then Alun Llwyd, his youngest son, in turn took over that role. They were followed as conductor by John Eifion from Hendre Cennin, who turned the party into a choir, and his successor was Buddug Roberts.


The Choir achieved success in the folk singing competitions at the National Eisteddfod and the Cerdd Dant Festival, and has regularly competed in cerdd dant competitions over the years. The Choir now also competes in tenor/bass choir competitions.

It has been very supportive of local eisteddfodau and concerts over the years. It has toured in Ireland, Scotland, France and Italy and entertained audiences throughout England and Wales.The Choir’s Musical Director is Buddug Roberts. Following successful periods as a teacher, Deputy Head, and for two years as a Music Advisory teacher for primary and secondary schools on the Isle of Anglesey and Gwynedd, she is now the Head Teacher in charge at Ysgol y Gelli.

The accompanist is Alison Edwards. Like Buddug, she has also followed a career in education. She has had successful periods as a teacher over the years and was the Education Officer at Plas Tan-y-bwlch, Maentwrog, for a time, before moving on to her current position as a teacher at the Language Center on the Isle of Anglesey (Moelfre/Cybi).

The choir’s deputy accompanist is John Morris Jones. Before retirement, Morris worked as a General Practitioner for thirty years in the Nantlle Valley area.


John Morris Jones, Alison Edwards, Buddug Roberts
Cysylltu hefo ni / Contact us

Gallwch gysylltu gyda’n hysgrifennydd - manylion cyswllt isod. Gallwch hefyd gysylltu gyda ni drwy ein tudalen Facebook drwy glicio ar y ddolen ganlynol: Facebook

You can contact us through our secretary, contact details below. You can also contact us through our Facebook page by clicking on the following link: Facebook


Ysgrifennydd / Secretary:

Mr Ifan M. Hughes

➡️ 01758 750 238
➡️ post@cormeibiondwyfor.cymru
➡️ Elidir, Llanaelhaearn, Caernarfon. Gwynedd LL54 5AG

Dyma ymrwymiadau’r côr. Cliciwch ar y dyddiadau unigol am fanylion pellach. These are our choir’s official engagements.  Click on each one for further details.

  •  07/07/2024 07:30 PM
  •   Eglwys Santes Fair / Saint Mary’s Church Betws Y Coed
  •  14/06/2024 07:15 PM
  •   Bryncir, Garndolbenmaen LL51 9LX, UK

Gyda Hywel Jones (Ty’n Mynydd) yn arwain y noson. With Hywel Jones (Ty’n Mynydd) as compere.

Ar gyfer eich diwrnod arbennig
Available for a host of different events and engagements and that special day
Cyhoeddiadau

Fe geisiwn ymateb yn gadarnhaol i’r mwyafrif o’r galwadau a dderbyniwn unai i gynnal nosweithiau cyfan neu i gymryd rhan mewn cyngerdd neu noson lawen. Pan fyddwn yn cynnal noson gyfan fe ofalwn am arwain y noson yn hwyliog a chyflwynwn raglen amrywiol yn cynnwys eitemau gan unigolion o’r Côr. Os daw cais neilltuol yn gofyn i ni drefnu i unawdydd arbennig ddod efo ni fe fyddwn bob amser yn barod i drafod hynny. Ar sail ein profiad dros y blynyddoedd mae’r math yna o drefniant wedi bod yn llwyddiannus iawn.

Yr ydym yn hen gyfarwydd â diddanu cynulleidfaoedd gwahanol gymdeithasau yn lleol, yn y Gogledd a’r Canolbarth a dros y ffin yn Lloegr. Fel arfer daw’r galwadau hynny gan gymdeithasau Cymraeg neu fudiadau, yn enwedig felly i godi arian at achosion da ac elusennau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf yr ydym wedi canu mewn sawl priodas a dathliadau teuluol gan drafod yr union raglen ymlaen llaw er mwyn medru ymateb yn llawn i’r ceisiadau a dderbyniwn. Mae’r un peth yn wir am wahanol achlysuron megis ffeiriau Haf a Gaeaf / Nadolig neu wyliau.
Engagements

We endeavour to respond positively to the majority of the requests we receive, either to hold entire concerts or to participate in a concert or ‘noson lawen’ with other artistes. When we are requested to perform a complete concert we do so with a lively and varied programme which include items by individual members of the choir. If we receive a request to include a particular soloist/artiste to accompany us, we are always ready to discuss such an arrangement. From past experience this kind of arrangement has been very successful.
We are very familiar with entertaining a wide range of audiences locally, throughout North and Mid Wales as well as over the border in England. These requests are usually from Welsh societies or associations, very often to raise funds for charities and good causes.

During the last few years we have participated in several weddings and family gatherings and celebrations, and endeavour to discuss the exact programme beforehand. This is also true of events such as Summer or Winter Fairs / Christmas or any other special occasion.Cysylltu hefo ni / Contact us

Gallwch gysylltu gyda’n hysgrifennydd - manylion cyswllt isod. Gallwch hefyd gysylltu gyda ni drwy ein tudalen Facebook drwy glicio ar y ddolen ganlynol: Facebook

You can contact us through our secretary, contact details below. You can also contact us through our Facebook page by clicking on the following link: Facebook

Ysgrifennydd / Secretary:

Mr Ifan M. Hughes

➡️ 01758 750 238
➡️ post@cormeibiondwyfor.cymru
➡️ Elidir, Llanaelhaearn, Caernarfon. Gwynedd LL54 5AGDilynwch ni hefyd ar Facebook.

You can also follow us on Facebook.

Dyma fideos amrywiol o'r côr yn perfformio mewn gwahanol gyngherddau. Cliciwch ar bob un i wylio. Here are various videos of the choir performing at various engagements. Click on each one to watch.

Ar y dudalen hon o’n gwefan gallwch wrando (am gyfnod amhenodol heb unrhyw gost prynu) ar ein CD ‘Hwyr o Haf’ a gynhyrchwyd yn ôl yn 2008. Cyn belled â bod gennych gysylltiad rhyngrwyd gallwch wrando ar eich ffôn symudol, tabled neu gyfrifiadur pen desg. On this page of our website you can listen (indefinitely at no purchase cost) to our CD ‘Hwyr o Haf’ which was produced back in 2008. As long as you have an internet connection you can listen on your mobile phone, tablet, or desktop computer.

Ar gyfer eich noson arbennig
Available for a host of different events and engagements and that special evening

Gweler isod adborth am berfformiadau’r côr. Please see below feedback about the choir's performances.

Ilid Anne Jones
Pianydd ac Organydd / Pianist and Organist

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Gor Meibion Dwyfor am eich cyfraniad cerddorol a gwerthfawr tu hwnt yng nghyngerdd dathlu bywyd a hanes y gantores ‘Leila Megàne- Anwylyn Cenedl’ yn y Galeri, Caernarfon. Pleser o’r mwyaf oedd cyd weithio gyda chi a phawb arall a gymerodd ran i wneud y noson yn llwyddiant mawr. 🎼

Backwater Classic Car Tours

Thank you all for taking the time to come and put on such a wonderful performance for us, as always! 👏

Backwater Classic Car Tours

Christopher J. Prew

Mae gennyf atgofion melys o fod mewn sawl cyngerdd blynyddol Côr Meibion Dwyfor ym Mart Bryncir. Yr awyrgylch yn hwyliog a chartrefol, y côr yn canu yn hynod o swynol a’r gwesteion o safon uchel.

Sue Davies
Backwater Classic Car Tours

You were brilliant - such a pleasure listening to you perform for us. Thank you all.

Sian Wyn Gibson
Unawdydd ac Athrawes Llais / Soloist & Vocal Tutor

Pleser pob amser i fod yn unawdydd gwadd, a chael perfformio gyda’r côr arbennig hwn.

Robat Arwyn
Cyfansoddwr Cerddorol / Musical Composer

Côr o leisiau cynnes, braf, a'u cyfraniad i'w cymuned leol a'n diwylliant cenedlaethol yn enfawr.

Iwan Llewelyn Jones

Côr cynnes a melys ei sain sydd wedi rhoi cyfraniad sylweddol i’r diwylliant Cymraeg yn y blynyddoedd diwethaf. Melys moes mwy!

Linda & Trevor Lester
Backwater Classic Car Tours

We found the choirs harmony excellent, SO enjoyed it, the boys looked extremely smart, the solos were fabulous & the choir master held them all in check beautifully.

Clare Curtis

Thank you for the wonderful entertainment at Ysgol Brynrefail last night, it was amazing.

Karin Rothenfluh
(Switzerland - Backwater Classic Car Tours)

We enjoyed the performance of the Dwyfor Male Voice Choir at Castell Deudraeth on 28/05/2024 very much. The strong voices touched our hearts and the song «hallelujah» was exceptionally well sung.

Cysylltwch gyda ni i holi am logi’r côr ar gyfer eich digwyddiad arbennig neu i ymuno fel aelod.  Please contact us to enquire about hiring the choir for your special engagement/event.

  • Mr Ifan M. Hughes: Elidir, Llanaelhaearn, Caernarfon. Gwynedd LL54 5AG

Gallwch hefyd lenwi’r ffurflen ar-lein ganlynol i gysylltu â ni gyda’ch ymholiad yna cliciwch ar ‘CYSYLLTWCH Â NI’ pan fyddwch yn barod i’w hanfon. You can also complete the following on-line form to contact us with your enquiry then click ‘CYSYLLTWCH Â NI’ when ready to send.

*
*
TAKE ACTION NOW
DON'T WAIT ANY LONGER

Mae modd dilyn y côr ar ein Gweplyfr. Gweler isod am ragor o wybodaeth. You can also follow us on Facebook. See below for further information. 

Dilyn y côr ar y Gweplyfr

Mae gan y côr dudalen Gweplyfr.  Dilynwch ni arni drwy glicio ar y ddolen ganlynol: Facebook.


Following the choir on Facebook

The choir has a Facebook page.  You can follow us by clicking on the following link: Facebook.

Cysylltu hefo ni / Contact us

Gallwch gysylltu gyda’n hysgrifennydd - manylion cyswllt isod.

You can contact us through our secretary, contact details below.

Ysgrifennydd / Secretary:

Mr Ifan M. Hughes

➡️ 01758 750 238
➡️ post@cormeibiondwyfor.cymru
➡️ Elidir, Llanaelhaearn, Caernarfon. Gwynedd LL54 5AG


New Title

Yma byddwn yn cyhoeddi newyddion am y côr a'i aelodau. Here we will be announcing news about the choir and it's members.

Hoffi canu?
Ymunwch a Chôr Meibion Dwyfor

Beth am ymuno gyda’n cymdeithas?

Ymuno gyda’r côr

  • Ydych chi’n hoffi canu?
  • Ydych chi wedi canu mewn côr o’r blaen?
  • Heb ganu mewn côr ond awydd mawr gwneud?

Dewch atom ni

Mae ein hymarferion yn cael eu cynnal ar nos Fercher yn festri Capel y Traeth Cricieth am 8 y.h. tan 9.30 y.h..

Mae gennym gymdeithas arbennig iawn o wahanol oed a chefndir. Rydym yn griw hwyliog iawn sy’n mwynhau canu ac yn cymryd o ddifrif y cyfeillgarwch sydd rhyngom i gyd dros nifer fawr o flynyddoedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda’n hysgrifennydd trwy gyfrwng ei fanylion cyswllt isod neu drwy ein tudalen Facebook drwy glicio ar y ddolen ganlynol: FacebookYsgrifennydd / Secretary:
Mr Ifan M. Hughes

➡️ 01758 750 238
➡️ post@cormeibiondwyfor.cymru
➡️ Elidir, Llanaelhaearn, Caernarfon. Gwynedd LL54 5AG


TAKE ACTION NOW
DON'T WAIT ANY LONGER

Dyma LP a ryddhawyd yn ddiweddar gan Recordiau Sain yn cynnwys Parti Meibion ​​Dwyfor yn canu 'Emyn' (1); ac 'Eifionydd' (11). Cliciwch ar bob cân i wrando.  This is an LP recently released by Sain Recordings and includes Meibion Dwyfor as a party singing 'Emyn' (1); and 'Eifionydd' (11). Click on each song to listen.

Gofod aelodau’r côr. Choir members space.


Aelodau’n unig

Mae’r dudalen hon ar gael i aelodau’r côr yn unig i gael mynediad i Fewnrwyd Aelodau trwy’r cod mynediad penodol a ddarperir. Nid yw hwn ar gael i'r cyhoedd.

I aelodau, cliciwch ar y llun isod i fynd â chi i’r fewnrwyd.

~~~~~~~~~~~~

Members only

This page is available for choir members only to access the choir’s internal Members Intranet via the specific access code provided.  This is not available to the general public.
Croeso mawr i aelodau newydd - o unrhyw oed.
Dewch draw i wrando heb unrhyw ymrwymiad.

Gallwch gael mynediad cyflym i’n gwefan ar sgrin gartref eich ffôn symudol clyfar; tabled; ipad; gliniadur a chyfrifiadur bwrdd gwaith. Cliciwch ar y llun perthnasol isod am wybodaeth bellach. You can add a shortcut to our choir’s website on the home screen of a smart mobile phone; tablet; ipad; laptop and desktop computer for easy access. Click on the relevant image below for further information.

Dyma wefannau defnyddiol ar eich cyfer sy’n darparu dolenni pwysig i’r newyddion a gwasanaethau pwysig eraill.  Here you will find useful website links to the news and other important services.

30/05/2024

BBC Cymru Fyw

Darllen mwy
30/05/2024

BBC News

Darllen mwy
30/05/2024

Cambrian News

Darllen mwy
30/05/2024

BBC Weather

Darllen mwy
30/05/2024

Bryncir - Lloyd Williams & Hughes

Darllen mwy
30/05/2024

CNN News

Darllen mwy
30/05/2024

Cyngor Gwynedd

Darllen mwy
28/02/2021

Daily Post

Darllen mwy
28/05/2024

Dragon

Darllen mwy
03/06/2024

Eisteddfod Genedlaethol

Darllen mwy
01/04/2021

Golwg 360

Darllen mwy
28/02/2021

GIG / NHS

Darllen mwy
28/02/2021

Heddlu Gogledd Cymru

Darllen mwy
28/02/2021

Llyfr Ffôn BT

Darllen mwy
11/02/2021

Llywodraeth Cymru

Darllen mwy
28/02/2021

Met Office (tywydd)

Darllen mwy
07/05/2021

Newyddion S4C

Darllen mwy
04/03/2021

North Wales Chronicle

Darllen mwy
28/05/2024

Portmeirion

Darllen mwy
01/04/2021

Senedd Cymru

Darllen mwy
28/02/2021

Sky News

Darllen mwy
11/02/2021

Radio Cymru - gwrando’n fyw

Darllen mwy
28/02/2021

Radio

Darllen mwy
28/05/2024

Siop Eifionydd, Porthmadog

Darllen mwy
11/02/2021

Traffig Cymru

Darllen mwy